Toriteny

Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA

Jehovah ô, sitrano aho, dia ho sitrana; Vonjeo aho, dia ho voavonjy; Fa ianao no fiderako. Jer 17:14

    Ry havana malala, anio ny famonjen'ny Tompo dia azonao raisina indray. Koa sahia mangataka Aminy tahaka an'i Jeremia manao hoe: "Jehovah ô, sitrano aho, dia ho sitrana; Vonjeo aho, dia ho voavonjy; Fa ianao no fiderako." Azo antoka izany famonjena izany ka fantaro fa AFAKA MANDRAY NY FAMONJENA NY MINO.

1- SATRIA MPANASITRANA NY TOMPO (And 14a)
    Eto dia mivavaka mitady fanasitranana amin'Andriamanitra i Jeremia. Tsapany tokoa mantsy fa marary izy noho ny ataon'ireto Zanak'Israely ireto izay ambara eto fa mikomy sy mivadika amin'Andriamanitra ary tsy mahatoky ny teninyka manenjika ny mpaminaniny. Tao anatin'izany endrim-panenjehana izay heverin'i Jeremia fa naharary azy izany no nanatonany an'Andriamanitra mba hitadiavany fahasitranana satria natoky ny tenin'ny Tompo izy.

    Fa ho antsika koa ry havana, mety misy endrika maro ny isehoan'n aretina eo amin'ny fiainantsika, mety tsy marary ara-nofo isika fa marary fanahy kosa. Ary na inona na inona aretina mahazo antsika amin'izao fiainana izao dia andoany ny tenin'Andriamanitra no mampianatra ahy sy ianao mba hahay hanankina ny aretintsika amin'ny Tompo toy ny nataon'i Jeremia satria ny Tompo mpanasitrana ka afaka mandray famonjena isika.
    Koa meteza ary isika hitondra ireo karazan'aretina eo amin'ny Tompo ary izany indrindra ambaran'i Isaia 53:4 manao hoe "Nitondra ny aretintsika tokoa Izy no sady nivesatra ny fahorintsika". Koa anjarantsika te ho sitrana no mametraka ny aretintsika sy ny fahoriantsika eo amin'i Jesoa Kristy satria Izy no afaka hanasitrana sy hanala antsika amin'ny rofy rehetra. Ary Izy no hahatonga antsika Mpino afaka mandray ny famonjena eo amin'ny fiainana.

    Tsy ny fanasitranana antsika fotsiny anefa ny programan'Andriamanitra fa afaka amndray ny famonjena koa ny mino noho izao antony izao:


2- SATRIA MPAMONJY NY TOMPO (And 14b)
    Nandraiky narary fo mihitsy ny mpaminany Jeremia manoloana ny fiodinan'ny Israely sy ny fivadihan'ny Joda tamin'ny Tompo, raha efa nikely aina fatratra izy ny hiverenan'izy ireo amin'ny Tompo. Impiry moa ny Tompo no efa niteny hoe "Sasao ny fonao ho afaka amin'ny ratsy, mba ho vonjena ianao" (Jer 4:14), nefa tsy nihaino ny feony izy ireo.

    Fantatr'i Jeremia fa ny Tompo no fanantenana, hany ka nitaraina taminy izy nanao hoe "Sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy" (and 14). Nino izy fa marina ny fanambaran'ny Tompo ny amin'ny hoe "Izao no lazain'ny Tompo" (and 5).
    Mety hahatratra ny tsirairay izao mianjady amin'i Jeremia izao ny amin'ny tsy firarahian'ny olona ny filazantsara sy ny vaovao mahafaly izay toriana sy ambara aminy, toy ny efa nianjady tamin'i Jesoa ihany koa, maro ireo nanenjika Azy noho ny asa soa nataony. Mpanambara ny vaovao mahafaly ianao? Mpamonjinao ny Tompo. Anambara ny vaovao Mahafaly ianao? Afaka mamonjy anao ny Tompo raha mino ianao. Tsy ho nofinofy aminao intsony ny tenin'i Jesoa hoe "Tsy voalaza ve fa raha hino ianao, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra?" (Jao 11:40). Ary tsy ho anganongano aminao intsony ny hoe "Ny finoanao no hamonjy anao" (Mar 5:34).

    Aza misalasala ary manomboka anio, raiso i Jesoa eo amin'ny fiainanao dia hanasitrana sy hamonjy anao amin'ny zavatra rehetra Izy. Ho an'Andiamanitra irery anie ny voninahitra! Amen.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana