Toriteny

Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale

"Na zovy na zovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, dia mandray Ahy; ary na zovy na zovy no mandray Ahy, dia tsy mandray Ahy, fa Izay naniraka Ahy".
(Marka 9:37)

    Ry havana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy i jesoa Kristy Tompontsika. Mbola mitohy ny fibanjinana ny lohahevitra hoe "Mandray ny famonjena ny mino" isika amin'ity Alahady ity. Ny Marka 9 and 37 no akantsika hafatra anio. Inona no tenin'Andriamanitra ho antsika anio?

1- NY TOETRA TAKIANA MBA HANDRAISANA NY FAMONJENA

MANETRY TENA:
    Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany :"Na zovy na zovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako, dia mandray Ahy".
    Ambaran'i Jesoa amin'ireto mpianany ireto fa tokony hanana fanetren-tena handray ny madinka tahaka ny zaza izy ireo, izany hoe: tsy ny hiady vononahitra sy fahefana no tokony hataony; fa ny hanaiky hikarakara izay tsy misy voninahitra akory toy ny zaza. Izany fanetran-tena izany no tena fisandratana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra<;
    Ary izany no hamafisin'ny Soratra Masina manao hoe "Fa izay manandran-tena no haetry; ary izay manetry tena no  hasandratra" (Matioo 23:12). Ny fanetren-tena no toetra takin'i Jesoa amin'ny mpanara-dia Azy mba hananany famonjena ao Aminy.

    Ry havana, ho antsika rehetra, izay mamaky ity toriteny ity,  dia ilaina ny manetry tena mba hananantsika toetra tahaka ny nataon'i Jesoa teto an-tany, ary ny amin'ny nanolorany ny ainy hamonjy ahy sy anao. I Jesoa Kristy eto dia natao ho modely ho antsika, koa ho antsika izay tsy mahay manetry tena dia tapaho ny hevitrao mba hialanao amin'io toetra miavona io. Fa ny faharoa dia izao: tsy ny fanetren-tena ihany no mandray famonjena fa ny mino indrindra indrindra koa.

2- MINO AN'I JESOA:

Eto dia tsy ny fanetren-tena ihany no takiana amin'ny mpianatra mba handraisana famonjena fa ny mino indrindra koa, araka ny voalaza hoe :"ary na zovy na zovy no mandray Ahy, dia tsy mandray Ahy, fa Izay naniraka Ahy". Miverimberina eto ny teny hoe "mandray". Ny hoe mandray an'i Jesoa Kristy ry havana dia midika hoe mino Azy koa. Ny mandray eto dia midika fa mino sy mankato ny tenin'i Jesoa ho tahaka ny finoana ny tenin'ny Ray koa. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny fananana finoana eo amin'ny fiainana. Ny zava-misy mantsy eto dia tsy nino ireto Fariseo sy ireo olona sasany fa Jesoa dia zanak'Andriamanitra. Mihevitra izy ireo fa olombelona tahaka azy fotsiny i Jesoa ka tsy ninoany ny tenin'i Jesoa. Ary izany indrindra no hanamafisan'ny Soratra Masina hoe "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy." (Jaona 5:24). Araka izany tenin'ny Soratra MAsina izanydia zava-dehibe ny finoana an'Andriamanitra mba hananana ny fiainana mandrakizay. Izay mino an'i Jesoa ihany no hovonjena ka mandova ilay fiainana maharitra mandrakizay. Izay mino no tsy maty mandrakizay.

    Ry Kristiana, zava-dehibe eo amintsika ny finoana. Ny hoe mino dia mino zavatra iray tsy hitan'ny maso fa mahavonjy. Finoana zavatra iray fa hahavonjy. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika fa "sambatra isika tsy nahita nefa nino" (Jaona 20:29). Noho izany, manana fahasambarana isika aty aoriana yzay tsy nahita sy tsy nifanerasera tamin'i Jesoa, kanefa mino.
Ireo ary no toetra tokony takiana mba handraisana ny famonjena: ny fanetren-tena sy ny finoana. Koa ivelomy izany, dia hiaina ny tena famonjen'i Jesoa ianao, ka tsy handalo fotsiny amintsika ity volona Aogositra ity. Ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. AMEN.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana