Toriteny

Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika

Sal 98, 1-3: Midera an'i Jehovah ny olom-boavonjy satria
1- Nanao fahagagana Izy,
2- Namonjy Izy
3- Namindra fo Izy

Apo 5, 6-10: Ny nahafatesan'i Kristy (and 9)
1- Nandatsaka ny rany ho famonjena (and 9/a)
2- Namonjy ny olona rehetra tsy ankanavaka (and 9/b)

Jao 12,44-50: NY TENIN'I JESOA.

Miresaka amin'ny vahoaka maro i Jesoa tao ireo mpanara-dia (mpianatra), tao ireo Jiosy, tao ireo Grika. Miteny sy miresaka mivantana amin'izay

maha-Andriaùmanitra Izy ka milaza fa izay mahita Azy dia mahita an'ANdriamanitra sady mandre ny teniny mihitsy satria Andriamanitra no naniraka sady nampiteny

Azy. Ny tenin'i Jesoa tokoa mantsy:
1- Natao hinoana mba hananana ny famonjena (and 47):
Milaza ny antony nahatongavany teto amin'izao tontolo izao Jesoa. Nambarany fa tonga teto an-tany Izy, natao hinoana. Izay mino Azy dia an'Andriamanitra Ray.

Izy no Andriamanitra tonga hamonjy izao totolo izao ao anatin'ny maizina (tandindon'ny fahafatesana) mba hananan'ny olona fahazavana (tandindon'ny fiainana).

Jesoa Kristy no Ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo, ka izay mino azy no hanana ny famonjena. Efa vitan'Andriamanitra (Jesoa Kristy) ny asam-pamonjena,

nandatsaka ny ràny mba ho famonjena, ary namonjy no olona rehatra tsy ankanavaka Izy. Araka izay voasoratry ny mpanao salamo hoe "Efa nahita ny famonjena ny vazan-tany rehetra" (Sal 98.3).

Ry havana malala, te-handray ny famonjena koa ianao? Tsy mba navahan'Andriamanitra ianao fa efa namindrany fo sy nampahalalany izany famonjena izany koa ankehitriny. Mbola miteny amintsika amin'ny alalan'ny Soratra Masina sy ny toriteny entin'ny mpanompony Andriamanitra. Minoa ny teny izay nampitondraina. Natao inoana ireny tenin'nAndriamanitra ireny mba hananana ny famonjena. Raiso, ekeo, iaino ny tenin'Andriamanitra mba hanananao fiainana satria natao inoana ny tenin'i Jesoa.

2- Natao hotandremana mba tsy hanamelohana (and 48):
Hotsarain'ny tenin'Andrimanitra ny olona. Io teny io no hanamelohana izay nandà sy izay tsy nandray azy. Tonga teo amin'ny olona ny teny famonjena fa tsy noraisiny sy tsy notandremany. Mpitsara azo antoka ny tenin'i Jesoa satria teny fahamarinana, ka izay nitandrina ny teny dia nandray ny teny fampanantenana nomeny. Tsy inona izany fa fiainana. Ho avy hitsara tokoa mantsy i Jesoa (Ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo teto an-tany ary niverina ao amin'ny Ray indray) hiseho amin'ny maha teny Azy (hitsara) na haneho ny heriny, ny fahefany, ny fahendreny, ny fahalalany. Io ilay lazain'ny Apokalipsy hoe : "manana tandroka fito sy maso fito (izany hoe fahendrena sy fahalalana) Apo 5-6.
Ry havana, ny tenin'Andriamanitra norenesinao hatramin'izay, moa noraisina sy notandremanao va? Toy ny sabatra ny tenn'Andriamanitra (sabatra = fitsarana), ka hitsara sy haneho ny fahefana izay hananany. Tsarovt fa natao ho tandremana ny tenin'Andriamanitra mba tsy hanamelohana antsika. Ny atao hoa mitandrina dia mikajy, manome lanja ny hasarobidiny, mankatoa sy manaraka. Fanontaniana mampieritreritra: vitanao ve ny fanekena hoe hamaky ny Baiboly isan'andro? Sao mba namaky ihany fa tsy nankatoavina, najaina? Raiso sy hankatoavy ny tenin'Andriamanitra, fa izany no hanananao fiainana sy sty hizoranao ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay.

Fehiny: Ny tenin'i Jesoa dia natao hotandremana mba tsy hanamelohana ny olona any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mialoha izany dia ekeo sy raiso amin'ny finoana fa tena tenim-pamonjena hananana ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny Voninahitra, fa izao tenin'Andriamanitra koa anie hamelona ny finoana mba hanananao ny fiainana mandrakizay. AMENA!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana