Toriteny

Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana

Mik. 1-7: ANTSO HO AN'NY FAMONJENA
1. Ho an'ny jentilisa
2. Ho an'ny firenena rehetra
3. Ho an'ny malahelo

Lio 19. 1-10: IZAY MANGETAHETA FAMONJENA
1. Mitady an'i Jesoa Mpamonjy
2. Mampiditra an'i Jesoa Mpamonjy
3. Miala amin'ny ratsy faanao

Tit 2. 6-15: NY ANDRAIKITRINY NY OLOM-BOAVONJY
Titosy dia lehilahy Jentilisa (Grika) noiva fo ka tonga zanaka ara-panahin'i Paoly. Tomna mpiara-miasa mahatoky tamin'i Paoly teo amin'ny asa fanompoana izy. Eto amin'ity Tit 2, 6-15 ity dia no anomezana toro-maroka an'i Titosy amin'izay andraikitra tokony ho tanterahany. Mampiavaka ny olom-boavonjy tokoa manko ny fanompoana ka izany no hanomezantsika loha-hevitra ity perikopa ity hoe : NY ANDRAIKITRINY NY OLOM-BOAVONJY.

1- Mijoro ho vavolombelona (an 7-8).
Araka ny teny fiarahabana ataon'i Paoly an'i Titosy (Tit 1,1) dia nikelezan'i Paoly aina ny hampandroso finoana ny olom-boafidin'Andriamanitra sy hananatra azy mba hanaraka ny toe-panahy arakan'Andriamanitra. Anarin'i Titosy eto (Tit 2,8) mba ho modely, ho fakan-tahaka ny olona. Izany hoe hijoro ho vavolombelona amin'ny fitondran-tena, mba tsy ho mpitari-bato vilam-bava. Amin'ny zavatra rehetra dia nanarina i Titosy mba ho fitaratra ho an'ny Fiangonana tsy tokony ahitana tsiny ny fiainany, ary izay ampianariny dia tsy tokony ahitan'ny olona hitsikerana azy. Ny olona rahateokoa dia mitsara azy araka ny fiainany taloha, ka raha misy fahatsininy dia hitenen-dratsy azy. Tahaka izay indrindra no nahazo an'i Zakaiosy, lehilahy mpanota nanana fanampahan-kevitra hihaona tamin'i Jesoa eo amin'ny fiainany nefa nimonomononan'ny olona ihany (Lio 19.7).

Ry kristiana havana, inoana fa tena kristiana efa nandray ny famonjena ianao fa tsy kristiana anarana fotsiny. Izay takiana amin'ny olona efa nandray ny famonjena (MINO) dia ny hijoro vavolombelona (ASA) eo amin'ny fitondran-tena mba tsy hanala-baraka ny anaran'Andriamanitra sy ny anarana isalorantsika (Kristiana, Mitandrina, Mpiandry, ...). Misy ny fenitra na ny toe-panahy takony hananan'ny olom-boavonjy. Tsarovy mandrakariva fa ny toetra maha izy azy antsika dia ambony lavitra noho ny fahaizana mampianatra sy mitory teny. Noho izany, aoka ho mendrika eo amin'ny fitondran-tena sy ny hatao rehetra hahataona olona ho vonjena koa. Amin'izay maha alahadin'ny STK ity anio ity, tanora fianarana isika amin'ny zavatra rehetra: finoana, fitiavana, fitondran-tena. Ny tena fampianarana mahomby dia ny manao fa tsy ny miteny (mibaiko). Izany hoe alohan'ny hananatra olona dia tsara ny mitondra tena tsara. Izay indrindra no idirantsika amin'ny lafin-javatra faharoa. Ny andraikitriny olom-boavonjy dia:

2- Mananatra ny hafa (and 6, 9-10):
Asain'i Paoly mananatra tsara ny olona i Titosy. Fananarana roa o hita eto:
Ny fananarana voalohany, momba ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra 'and 6). Anarina mba hahay hifandray amin'Andriamanitra mandrakariva ny olona. Ny fahononan-tena manko dia iray  amin'ireo vokatry ny Fanahy izay mitoetra eo amin'ny olona. Ny olona manana ny Fanahin'Andriamanitra no afaka hanonon-tena hahatohitra ny filan'ny nofo. Noho izany, anarina ny olona, indrindra ireo vao mitombo amin'ny finoana (tanora fanahy) mba hiaina ny vokatry ny fanahy, hanaaraka ny sitrapon'Andriamanitra.
Ny fananarana faharoa, momba ny fifandraisan'ny Tompo sy mpanompo no lazaina eto. Nanjaka loatra tamin'izany vanim-potoana izany ny fanandevozana sy ny fanaovana tsinotsinona ny hafa, indrindra fa ny mpanompo. Ny mpanompo ihany koa dia nanao tsinontsinona ny tompoka tsy natoky tamin'izany maha mpanompo azy izany. Izany hoe fanana fitiavana sy fanajana.

Ry havana, ny olona efa nandray ny famonjena dia miezaka ny hananatra ny hafa ihany koa amin'izay rehetra tsy mety ataony. Tsy hizara arina an-tava, na hizaha tavan'olona ho tenenina. Anarina ny olona mba hifikitra amin'Andriamanitra, manaiky hotarihin'ny Fanahy Masina mba hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Aseho eo amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona izany fananana ny Fanahin'Andriamanitra izany, ka hanehoana fitiavana ny hafa.

Farany, raha fehezina fohy izay voalaza, andraikitry ny olom-boavonjy ny mananantra ny hafa mba ho mendrika araka an'Andriamanitra ny olona ary hotsara fifandraisana eo amin'ny olona samy olona ihany koa. Sarotra anefa ny hiteny olona raha toa ka ny mpananatra no manao ny tsy mety. Anjaran'ny olom-boavonjy koa ny mijoro ho vavolombelona amin'ny fitondran-tena. Iainana ny famonjena izay raisina amin'ny alalan'ny asa, sy ny atao rehetra.

Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. AMEN!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana