Toriteny

Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly

Hampitomboina ao aminareo hatrany anie, ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika.

            Amin’izao Alahadin’ny Baiboly izao ry havana, dia manan-kambara amintsika indray ny Tompo. Aoka hivelatra eo anoloanareo ary ny Salamo  119:97-104 izay handraisantsika ny hafatra avy amin’ny Tompo anio. Ety am-piandohana ry havana, dia te hilaza aminao aho fa manova olona ny Tenin’Andriamanitra. Maty antoka isika ry havako, raha mandre ny Tenin’Andriamanitra mandrakariva nefa tsy mandray fanovana avy amin’izany. Anio, manontany anao ny Tompo hoe: “Tianao ve ny hovan’ny Tenin’Andriamanitra?’

I SAINTSAINO MANDRAKARIVA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hoy ny and 1: “ fisaintsainako mandrakariva izany”

Ny hoe misaintsaina ny Tenin’Andriamanitra , ry havana, dia mieritreritra lalina dia lalina, mamela ny Tenin’Andriamanitra hanenika ny fo sy ny saina mihitsy. Tsy izany ihany fa mianatra sy mandinika isan’andro ny Tenin’Andriamanitra mihitsy.. I Jesoa Kristy dia nilaza hoe : “ dinihinareo ny Soratra Masina” ao amin’ny Jaona 5:39. Manana firy minitra ianao isan’andro mba handinihina ny Soratra Masina?

Ny mpanao Salamo eto dia maneho ny fitiavany ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fisaintsainana izany. Tsy maintsy entanin’ny fitiavana maherin’Andriamanitra nefa isika, ry havana, ka ny Fanahy Masina mihitsy no mampirehitra izany fitiavan’Andriamanitra izany eo am-pandinihina ny Soratra Masina.

Ny vokatry ny fisaintsainana ny Tenin’Andriamanitra ry havana, araka ny hitantsika eto amin’ny and 98 sy 99 dia fahendrena. Izany hoe lasa manana fahazavan-tsaina sy fahalalana ny olona tia mandinika ny Tenin’Andriamanitra. Afaka manamarina ny karazam-pampianarana misy, ka tsy voafitaka na voahonzongozona amin’ny finoany. Lasa manana saina mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy izy ary afaka mamanta-javatra. Rehefa tsy mandinika ny Tenin’Andriamanitra ny olona dia ny tsara indray no heverina ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Ohatra: izay tsy manao kolikoly dia toy bado, toa mahamenatra izany atao hoe masina be izany.

 

II TANDREMO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hoy ny and 100: “ny didinao no notandremako”

Ny fitandremana ny Tenin’Andriamanitra ry havana, dia tsy afa-misaraka amin’ny famakiana izany ihany koa. Isika mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia efa samy nanao fanekena ny hamaky Baiboly isan’andro avokoa.

Rehefa vakintsika ny Soratra Masina dia mamaky antsika ihany koa izy. Ny Apostoly Jakoba ( Jakoba 1:22-24) manko dia nanohitra izany amin’ny fitaratra izay ahafahana mijery ny tena. Izany hoe: rehefa vakin’ny Tenin’Andrimanitra ianao ka asehony miharihary eo ny tsy mety ao aminao dia mitaona anao hiova izay, ary izay ilay fankatoavana na fitandremana ny Tenin’Andriamanitra. Ny fanekenao hovakin’ny Tenin’Andriamanitra dia mahatonga ny zavatra mifangaro any anatin’ny saina sy ny fo ary ny fanahy hiavaka sy hisaraka tsara. Ny matoanteny azo amin’io teny hoe “Hendry” ao amin’ny and 100 io mantsy, amin’ny teny Hebreo izay nanoratana ny Testamenta Taloha, dia “mampisaraka”, tahaka izay hita ao amin’ny Gen 1, ary ao amin’ny Heb 4:12 ihany koa dia misy ilay teny hoe “fampisarahana”. Mampisaraka antsika amin’ny fahotana ny Tenin’Andriamanitra tahaka ny ambaran’ny mpanao Salamo eto: “…izany no hankahalako ny lalam-pitaka rehetra” (and 104), ary koa:”efa narovako ny tongotro tsy ho amin’ny lalan-dratsy.” (and 101)

Eto am-pamaranana, diniho sy ankatoavy isan’andro ry havana ny Tenin’Andriamanitra fa hanome fahendrena ho anao ary hanadio anao sy hanome fahazavan-tsaina ho anao izany. Fa raha manao izany ianao, dia hanova anao tokoa ny Tenin’Andriamanitra mba hiorenanao tsara ao amin’I Jesoa, ilay Teny tonga nofo!

 

Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana