Toriteny

Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM

Jao 15 :1-8

Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra sy Jesoa Tompontsika.

Ny Jaona 15 :1-8 no handraisantsika ny hafatr’Andriamanitra anio.

Inona no ampianarin’Andriamanitra antsika avy amin’izao Soratra Masina izao?

1-     EKEO HO FOTOTRY NY FIAINANAA I JESOA (and 1-3)

Amin’ny fiandohan’ity Filazantsara ity, dia efa ambaran’i Jesoa fa i Jesoa “no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra izao na dia iray aza”. Ary amin’ity Filazantsara araka Jaona ity dia ahitantsika ny fanambarantenan’i Jesoa maro indrindra, izay maneho ny maha-Andriamanitra azo itokiana Azy. Ao amin’ny Testamenta Taloha, ny voaloboka dia ilazana ny Israely, nefa hita fa toa voaloboka simba sy tsy mamokatra izy ireo. Eto i Jesoa no manambara ny tenany ho Ilay “tena voloboka”. Izy no voaloboka mamokatra, ary tsy sampany fa tena fototra tokoa. Afaka mamoa ho azy Izy, nanangana ny maty Izy ... Tena azo ianteherana tokoa Izy. Tsy misy tahaka Azy na aiza na aiza, na iza na iza. Izy no Andriamnitra tokana, izay tokony handohalehan’ny lohalika rehetra, koa “tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra” (Deo 6:5).

            Ry havana malala, mahatsiaro ny maha-fototry ny finoantsika an’i Jesoa Kristy isika. Kristiana isika, mpanaradia an’i Jesoa isika, aoka tsy hihevitra Tompo hafa, fa hanaiky Azy mandrakariva amin’ny fiainantsika monontolo. Aza miantehitra amin’ny vola, aza mandeha mila vonjy amin’ny mpimasy, fa ankino Aminy kosa ny fiainanao rehetra, apetraho Aminy ny momba ano rehetra, fa Izy no hanome hery ho anao, hampamoa anao amin’ny zavatra rehetra ataonao Izy. Ekeo ho fototry ny fiainanao Izy.

 

2-     MANANA FIRAISANA AMIN’ILAY FOTOTRY NY FIAINANAO (and 4-8)

Mamaramparana ny fanambarany ny tenany amin’ny mpianany i Jesoa eto. Ohariny amin’ny voaloboka ny tenany, ary sampana kosa ny mpianatra na ny mpiara-dia Azy. Ambaran’i Jesoa fa ny firaisana Aminy ihany no mampamoa ny sampana. Raha miresaka sampana isika dia hisy karazany roa ny sampana miray amin’ny fototra: ny voalohany dia sampana maina, toa miray amin’ny fototra izy, nefa efa tsy mandray tsiro mampamoa azy avy amin’ny fototra intsony, ka tsy mamoa izy; ny faharoa kosa dia sampana dia sampana mahazo aina tsara, maintso tsara, satria mbola mandray tsiro avy amin’ny fototra. Ilay voalohany teo dia ireo mihaino sy mandre nefa tsy mino, tahaka ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna izay efa mafy hatoka sy mafy fo. Ireny ilay lazain’i Jesoa hoe: “handre mandrakariva fa tsy hahafantatra, hijery mandrakariva fa tsy hahita”. Ilay faharoa kosa dia ireo mandre ka mankatoa ny Tenin’Andriamanitra Ny sampana moa eto dia ilazana ny Kristiana tsirairay avy

 

Moa tsy misy tahaka izany koa va ny kristiana ankehitriny. Milaza ny tenany hoe kristiana, miaraka amin’i Kristy ny sasany, nefa tsy mankato izay lazainy, tsy manao ny sitrapon’Andriamanitra, tsy mamoa, tena tsy misy ilana azy. Tandremo sao tahaka izany ianao. Tsarovy fa izany no ilay ambaran’i Jesoa fa “esory” sy “ariana any ivelany” ka “atsipy ao anaty afo, dia ho may” Mananà firaisana amin’ny fototra ianao, dia i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika izany.

 

 

Eto am-pamaranana ary, mampianatra antsika i Jesoa Kristy fa Izy irery ihany no fototry ny finoantsika, ka miantso antsika mba hanaiky Azy, mitaona antsika mba hananantsika firaisana amin’ny Tompo fototry ny finoantsika, fa Izy no Mpahary antsika Tsy ho sampana maina na maty anie isika fa sampna amiray amin’ny Tompo tokoa. Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. AMEN!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana