Toriteny

Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania

(Josoa 24 :19-28, Matio 16 :13-19, I Kor 2 :1-5)

            Ry havana malala rehetra ao amin’ny Tompo, ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe “ Fototry ny finoantsika ny Tompo” isika mandritra ity volana ity. Ireo perikopa telo voalahatra tamintsika tamin’ity anio ity, dia samy mampihanjahanja ny faneken’ny vahoakan’Andriamanitra ny hanorina ny finoany Aminy irery ihany.

1 FANTARO TSARA IZAY TOMPOINAO (Matio 16:13-19)

            Fanontaniana no nataon’I Jesoa tamin’ireto mpianany ny amin’ny momba Azy. Moa ve mba tena fantatr’ireo mpianany marina tokoa ve ity tompoiny sy arahiny? I Petera no namaly Azy teto ka nano hoe: “IANAO NO KRISTY ZANAK’ANDRIAMANITRA VELONA” ( Mat 16:16). Fantatr’I Petera tsara fa Izy no ilay Kristy, fantany fa Zanak’Andrimanitra I Jesoa. Fanekem-pinoana mihitsy no nataon’I Petera teto.

            Ho anao ko, moa ve tena fantatrao marina tokoa ity Tomponao? Sao mantsy manafangaro tompo hafa ianao. Sao dia mivavaka ny olona dia mba mivavaka koa ianao. Sao dia miditra am-piangonana ny olona , dia mba miditra koa ianao, nefa tsy fantatrao akory izay tompoinao.

            Mety milaza fa tena mahafantatra Azy tokoa ianao. Inona ary no tokony ho ataonao raha fantatrao ny Tomponao?

2 ANKATOAVY IZY (Jos 24:19-28)

            Tsy vitany hoe mahafantatra fostiny ianao, fa rehefa fantatrao marina tokoa ny Tompo dia mitaky fankatoavana izany. Amin’ity Josoa ity dia tao anatin’ny vanim-potoana faramparany nitondran’I Josoa ny Zanak’Israely teto. Nanafatrafatra ary nampisafidy ny Zanak’Israely amin’izay andriamanitra ho tompoiny izy (Jos 24:19). Kanefa ny zanak’Israely dia nisafidy an’I Jehovah ho Andriamaniny sy hotompoiny. Izany indrindra no nilazan’I Josoa tamin’ireto vahoak’Israely ireto nanao hoe :”TSY MAHAY MANOMPO AN’I JEHOVAH IANAREO; FA ANDRIAMANITRA MASINA IZY KA TSY HAMELA NY FAHADISOANAREO SY NY FAHOTANAREO.” (Jos 24:19). Toa efa fantapantratr’I Josoa fa mora tamin’ny Israely ny manaiky ary mora aminy koa ny mivadika amin’ny fanekena efa nataony. Nambarany tamin’ireto vahoakan’Israely ireto tsara fa “masina” ity Andriamanitra izay nosafidiany ity, ka tsy azo vazivaziana na lalaovina. Nanaiky ny Zanak’Isarely fa hanompo an’I Jehovah irery ihany sy hihaino ny feony irery ihany koa ( Jos 24:24). Milaza izany fa vonona ny hankato an’Andriamanitra izy ireo.

            Ho antsika koa ankehitriny, raha fantatrao fa Andriamanitra masina ity Andrimanitra izay ivavahanao ity, dia ankatoavy izay lazainy aminao. Mihainoa ny feony irery ihany, tanteraho izay ambarany.

            Ary rehefa mankato izay lazainy isika, dia izao no tokony hataontsika:

 

3 TORIO AMIN’NY OLONA REHETRA IZY (I KOR 2/1-5)

            Rehefa nananatra ny fiangonana tao Korinto I Paoly tamin’ny fifampiandaniana nisy tao ( I Kor 1:10ss) dia nanomboka nilaza ny amin’ny fitoriana ny filazantsara rehetra nataony. Ary izany no voalaza manomboka eto amin’ity took faha 2 ity. Nilaza I Paoly eo amin’ny andininy voalohany eo, fa fitoriana filazantsara no nataony tamin’izy ireo. Ary I Jesoa Kristy maty teo ambonin’ny hazo fijaliana ( I Kor 2:2) no nambarany tamin’ireo vahoaka tao Korinto. Nahataona olona izy tamin’izany noho ny herin’Andriamanitra. Ilaina, ry havana, ny handehananao koa mitory ny filazantsara, manammbara ny amin’Andriamanitra izay ivavahanao. Raha tsy hitory ianao, ry havana, dia olona hafa no history sy hanambara ny azy nefa tsy hahazoana famonjena mandrakizay akory izany. Koa maniraka anao anio ny Tompo! Mandehana! Torio Jesoa sy ny famonjeny!

            Ry Havana, “fototry ny finoantsika ny Tompo”: moa ve fantatrao izay tompoinao? Fantatrao tsara Iza marina ity Andriamanitra izay tompoinao sy anorenano ny finoanao ity? Ary raha fantatrao tsara izay Andriamanitra ivavahanao, dia ankatoavy izay lazainy ary ndeha torio sy ambarao any amin’ny hafa ny voninahiny sy ny heriny ary ny fitiavany.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana