Toriteny

Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy

« Mifohaza ianao »

(Matio 2 :13)

 

            Ry havana malala, vao avy nankalaza  ny Tompo tamin’ny Krismasy isika, andro nahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy. Koa raha tonga ny Mpamonjy dia mitaky inona aminao izany ? Momba izany indrindra ny hafatra ho antsika anio, araka ny teny nataon’ny anjely tamin’i Josefa hoe : « mifohaza ianao ! »

 

I MIFOHAZA IANAO, HENOY NY TENIN’NY TOMPO!

            Izany no hafatra voalohany ho anao. Natory i Josefa teto ary ny anjely, izay irak’Andriamanitra nitondra ny teniny no nanaitra azy.

            Ny tenin’Andriamanitra tokoa mantsy ,ry havana, no manokatra ny saintsika hahalala ny sitrapon’Andrimanitra tokony hataontsika. Ary raha sahiran-tsaina isika ny amin’izay hatao, moa tsy marina ve fa fanilon’ny tongontsika sy fahazavana ny lalantsika ny Tenin’Andriamanitra, araka ny Salamo 119:105? Anio dia mandre Tenin’Andriamanitra indray ianao amin’ny alalan’ny Soratra Masina novakintsika sy amin’ny alalan’izao toriteny izao. Mifohaza ianao, henoy izany Tenin’Andriamintra izany, ry havana! Aza manaiky ho renoka ao amin’ny torimason’ny fahazaranao, na ny torimason’ny tsy firaharahana ny antson’ny Tompo, na ny torimason’ny fangatahana andro lava. Fa mifohaza ianao, henoy ny Tenin’ny Tompo!

 

II MIFOHAZA IANAO, ANDOSIRO NY LOZA MITATAO!

            I Josefa , ry havana, teto dia tsy nahalala akory fa misy loza mitatao ange eo amin’izy mianakavy kely. Ny Tompo no nampahafantatra azy izany ho famonjena azy sy ny zaza.

            Toy izany koa isika indraindray: tsy mahalala akory ny loza mitatao eo amintsika na ny ankohonantsika. Saingy fohazin’Andriamanitra isika anio mba hahita fa misy tokoa ny loza mitatao amintsika. Fa moa tsy loza va ny tsy fahalalana ny Soratra Masina izay andraisantsika ny Tenin’Andriamanitra nambara teo fa tokony hohenointsika? Fa hoy Jesoa: “Tsy izao tsy fahafantaranareo ny Soratra Masina sy ny herin’Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo?” (Marka 12:24). Ary raha lazain’i Paoly fa : “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.”( II Tiimoty 3:16-17), moa tsy ho loza ho antsika ny fahamaroan’ny olona tsy mahay ny Soratra Masina? Fa manjary olona bado ara-panahy izy ireny satria tsy mahazo “fampianarana”. Tonga olona be fisalasalana izy ireny satria tsy nahazo “fandresen-dahatra”. Tonga olona diso lalana izy ireny satria tsy nahazo “fanitsiana izay diso”. Tonga olona tsy mahalala ny marina izy ireny satria tsy nahazo ny “fitaizana amin’ny fahamarinana”. Vokany, tonga olona tsy “vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra;” izy ireny ka dia mpitazana sy mpitan-damba fotsiny ato amin’ny Fiangonana, fa tsy sahy mandray andraikitra, tsy vonona hijoro!

            Ry havana malala, mety ho ianao izany olona izany! Koa antsoina ianao anio: mifohaza, andosiro ny loza mitatao fa misy te hamono ny Tenin’Andriamanitra ao aminao, tahaka ny nitadiavan’I Heroda hamono an’I Jesoa, ilay Teny tonga nofo!

 

III MIFOHAZA IANAO, MANAPAHA  HEVITRA ANIO

            Nasain’ny anjely nifoha i Josefa, hifoha hanapa-kevitra handray andraikitra hitondra an’i Maria sy i Jesoa zaza handositra ho any Egypta. ZavAtra sarotra izany nangatahina hataony izany: ny andro alina, ny ho entina zazakely, ny lalana haleha lavitra. Saingy nifoha I Josefa dia nandeha. Sady voavonjy izy , no voavonjy koa I Maria sy i Jesoa zaza!

            Toy izany mihitsy no andrasan’ny Tompo aminao anio, ry havana. Alahadin’ny fiantsoana anio ary antsoina manokana ianao anio hamaly ny antson’ny Tompo. Manana SEkoly FAnofanana LAïka isika FJKM, na ny SEFALA. Sekoly andalinana ny Tenin’Andriamanitra sy fiofanana ho lasa Mpiandry, na Mpitoriteny na Katetista izany. Ianao Mpandray ny Fanasan’ny Tompo io no antsoina hiditra amin’izany. Koa mitodika aminao ny Tompo anio. Mifohaza ianao, manapaha hevitra toa an’I Josefa. Aza manao hoe : sarotra izany, fa tsy sarotra noho izay notakiana tamin’I Josefa akory izany! Manapaha hevitra fa sady ho tombotsoa ho anao izany, no ho voninahitr’I Jesoa sy fampandrosoana ny Fiangonana! Iza amintsika ireto re no hanapa-kevitra hiditra amin’ny SEFALA anio e? mifohaza ianao, manapaha hevitra ry havana.

 

            Izany ary ry havana ny hafatra tian’ny Tompo ho nomena ho antsika anio, antony nitondrany antsika teto androany. Mifohaza ianao, henoy ny Tenin’ny Tompo! Mifohaza ianao, andosiro ny loza mitatao! Mifohaza ianao, manapaha hevitra anio! Izay manan-tsofina hoenti-mihaino, aoka izy hihaino! Ary ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana