Toriteny

Alahady 14 Desambra 2014

« koa tomera tsara , ry rahalahy, ka hazôny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay. » (II Tes 2.15)

 Ry havana malala, Alahady natokan’ny FJKM hitondrana am-bavaka ny Sampana Sekoly Alahady anio. Ary araka ny efa fantatsika dia mibanjina ny lohahevitra manao hoe: “Mahazo antoka ny famonjena ny mino” isika. Koa ny II Tes 2:15 no omen’ny Tompo antsika anio: koa tomera tsara , ry rahalahy, ka hazôny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay. Inona ary no hafatra ho antsika amin’izany?

 

 I TOMOERA TSARA:

 Izany no hafatra lehibe ambaran’ny Tompo amintsika. Ambaran’ny Tenin’Andriamanitra, ry havana, fa Andriamanitra efa nifidy ny Tesaloniana hatramin’ny voalohany hahazo famonjena amin’ny alalan’ny fanamasinan’ny Fanahy sy ny finoana ny marina ( II Tes 2:13b). Asehon’ity Tenin’Andriamanitra ity fa tsy ny olona no nifidy an’Andriamanitra mialoha fa Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny fahasoavany, no efa nifidy azy taloha (Jao 16:15, Efes 1:4). Tsy hoe masina ny olona dia nofidin’Andriamanitra, fa nofidiny kosa mba ho masina, ka ho voavonjy, amin’ny alalan’ny fanamasinan’ny Fanahy Masina. Takian’Andriamanitra anefa ny hinoana ny marina, dia I Jesoa Kristy izany, mba hahatanteraka ny famonjena izay ataony. Maimaimpoana ny famonjena izay atolotr’Andriamanitra, ary tsy mitaky amin’ny olona afa tsy ny finoana an’I Jesoa Kristy. Nantsoin’Andriamanitra hiditra ao amin’ny famonjena, amin’ny alalan’ny Filazantsara izay torin’i Paoly ny Tesaloniana (II Tes 2:14). Io famonjena io dia tsy inona fa ny fahazoana ny voninahitr’I Kristy (II Tes 3:15) izay lova sarobidy indrindra. Olona miara-manam-boninahitra amin’i Kristy (II Tes 1:12), araka izany no atao hoe olona voavonjy.

 Tsy ny Tesaloniana ihany, ry havana, no nofidin’Andriamanitra sy nantsoiny hahazo famonjena maimaimpoana, amin’ny alalan’ny fanamasinan’ny Fanahy Masina sy ny finoana ny marina, fa ianao izay manatrika eto io koa. Ny hany takian’ny Tompo aminao dia ny finoana an’I Jesoa Kristy, ilay Marina. Koa TOMOERA TSARA amin’izany famonjena efa nomena anao maimaimpoana izany, fa aza misalasala intsony. Ny olona maharitra amin’ny famonjen’I Jesoa Kristy, ry havana, no atao hoe mitoetra tsara. Raha maharitra amin’ny finoana an’I Jesoa Kristy, mandra-pihaviny ianao, dia ho voatahirinao ao aminao ny famonjena izay efa azonao, ka dia isan’izay hahazo satroboninahitry ny fiainana hatolony amin’izany fotoana izany ianao.

 

 II HAZONY NY FAMPIANARANA NATOLOTRO ANAO!

 Ny fampianarana, resahina eto dia ny votoatin-kafatry ny filazantsara izay notorin’i Paoly tamin’ny Tesaloniana izay tsy inona fa ny Soratra Masina. Manafatrafatra i Paoly, eto amin’ity II Tes 2:15 ity mba hihazonan’ny Tesaloniana izay nampianarina azy ireo. Ny fitadiana sy fitandrovana ny zavatra nampianarina no tian’I Paoly hambara amin’ny hoe: hazony. Karazany roa no fomba nentin’I Paoly nampita ny fampianarana ( Soratra Masina) tamin’izany, dia tamin’ny alalan’ny teny sy tamin’ny alalan’ny soratra. Samy asain’I Paoly hazonin’ny Tesaloniana avokoa, na ny nampianariny am-bava , na ny nampianariny an-tsoratra. Ny fihazonana ny fampianarana natolony azy ireo ihany mantsy no antoka hampaharitra azy ireo amin’ny finoana an’I Jesoa Kristy mandra-piveriny eny amin’ny rahon’ny lanitra indray, ka hahafahany mitoetra tsara amin’ny famonjena, izay niantsoan’Andriamanitra azy.

 Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Sekoly Alahady androany, ry havana. Koa miteny aminareo Sekoly Alahady ny Tompo ankehitriny hoe: HAZONY NY FAMPIANARANA NATOLOTRA ANAO! Izany hoe: aza atao an-tsirambina fa tena ataovy ao an-tsaina sy ao am-ponao mandrakariva, tano mafy ka aza avotsotra intsony. Tsarovy , ry havana, fa Sekoly Alahady avokoa isika rehetra satria natao hianatra ny Soratra Masina hatrany, na dia efa olon-dehibe aza. Koa tadidio tsara ny fampianarana rehetra izay efa nomena antsika, na tamin’ny alalan’ny teny izany, toy ny toriteny isan’Alahady, na tamin’ny alalan’ny taratasy, toy ny voarakitra any amin’ny gazetim-piangonana. Tadidio , ry havana, fa ny firaketana azy ireny ao an-tsaina sy ao am-po no antoka hampaharitra anao ao amin’I Jesoa, ka tsy ho voavilivilin’ny fampianarana hafa, ivelan’izay efa nomena anao ianao. Amin’izay dia ho azonao ny famonjena anao.

 

 Izany ary, ry havana malala, no hafatra ho antsika indray androany: “tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo.” Aza manaiky hotaomina ho atsy sy aroa. Rehefa nanaiky an’I Jesoa ho Tomponao sy Mpamonjy anao ianao, dia efa azonao ny fampianarana marina, tsy misy kilema. Koa aza mifindrafindra. Aza mora rebirebena. Tano mafy izay nampianarina anao. Efa mpianatra Sekoly Alahady mianatra ny Tenin’Andriamanitra ve ianao? Mahareta tsara! Mbola tsy mianatra ve ianao? Midira, ry havana, fa natao ho antsika rehetra ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra! Dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana