Toriteny

Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP

NY MPANOMPO TSARAN'I KRISTY

Ry havana malala rehetra ao amin'i Tompo, ny Alahady anio dia Alahady natokana ho an'ny Vondronasa Fampianarana Protestanta, ary koa hibanjinana ny lohahevitra manao hoe: "Mifaly amin'ny famonjena ny mino." Ny Tenin'Andriamanitra izay entina hangalàna ny vatsim-panahy ho antsika dia mifanaraka indrindra amin'izany satria izay ambara eto amin'ity I Timoty 6:17-19 ity dia "Anatra sy teny farany ho an'i Timoty, mba handositra ny zavatra rehetra izay mahatonga fitaka mampihataka amin'Andriamanitra no hita eo. Eo ihany koa ny famporisihina azy hitandro ny maha vavolombelon'Andriamanitra, ka hiezaka hitady fahamarinana sy toe-panahy araka an'Andriamanitra, ombam-pinoana velona." Ary tokony ho izany ihany koa no fiainantsika mpanara-dia an'Andriamanitra ankehitriny. Toa inona moa izany?

I TSY MITOKY AMIN'NY HARENA! (And.17)

Asa sarotra sy makadiry no apetrak'i Paoly ho an'i Timoty eto, dia ny fitaizam-panahy atao amin'ny mpanan-karena. Asehon'i Paoly mazava tsara fa adidy tsy maintsy ataony izany; satria eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy fizahan-tavan'olona. Noho izany dia hoy izy: "anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana izao..." Ny harena ara-nofo mihitsy no tondroina eto, ary ny tena manamarina izany, dia ny teny hoe: "amin'izao fiainana izao...". Ary izay kendren'i Paoly eo amin'ny fananarana azy, dia noho ny harena mety manova ny fiainan'ny olona; ka indraindray na dia olona tso-piainana izao aza, olona mahafinaritra alohan'ny nahazoany harena; rehefa tonga mpanan-karena dia manjary mirehareha tampoka ka tonga miavonavona. Ny zava-doza ateraky ny fiavonavonana noho ny harena dia fireharehana ka izany no itokiany noho Andriamanitra. Ary izany indrindra no antony nitenenan'i Paoly amin'ny tohiny hoe "matoky ny harena miovaova." Ampahafantarin'ny Tenin'Andriamanitra aminao ary fa tsy mety ny mitoky amin'ny harena. Andriamanitra, izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika no tokony hianteherana, fa Izy no iavian'izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy koa no antony ( Rom 11:36).

II MAHASOA NY HAFA! (And.18)

Hoy ny teny eto: "Mba hanao soa..." Ny fanaovan-tsoa dia mikendry lafin-javatra maro, nefa ny lehibe indrindra amin'izany dia ny "tena" sy ny "namana". Misy tokoa mpanan-karena izay tsy afaka hampiasa ny harena hanasoa ny tenany noho ny harena izay manjary andriamanitra kely tompoiny. Ka ny tokony ho tsaroan'ny kristianina, ary izany no asain'i Paoly hananaran'i Timoty azy ireo, dia ny hahalala hanasoa ny tenany amin'ny lafim-piainana rehetra ho voninahitr'Andriamanitra, ary koa hahalala hiantra ny namana ka hamonjy am-pitiavana ny ory sy ny sahirana. Miseho mazava tokoa ny fahamarinan'izany amin'ny teny manaraka hoe :" mazoto miantra." Ny teny manaraka mahakasika ny harena aza, dia mitarika ny saina hahatsiaro ny Tenin'ny Tompo tamin'ny mpianany hoe: "miharia harena any an-danitra..." (Mat.6:19-20), satria hoy izy: "mba hana-karena amin'ny asa tsara.". Tsy ho tanteraka anefa izany zava-tsoa izany, raha manjaka ao am-pon'ny olona ny fiavonavonana sy ny fanadrantana ny harena ho ambony noho Andriamanitra.

III MANANA FANORENANA TSARA AMIN'NY FIAINANA HO AVY! (And19)

Hoy ny and.19: "ka dia hihary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy mba hihazonany ny tena fiainana...". Ny asa tsara atao ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany no fihariana ny fanorenana tsara ho an'ny tena amin'ny andro ho avy hihazonana ny tena fiainana. Tsy misy olona hanatanteraka izany, raha tsy olona efa "velon'ny finoana" tokoa izy, ka mahatsiaro amin'izany fa tsy velona ho an'ny tenany intsony izy; fa velona ho an'i Kristy ( Gal. 2:20), hanatanteraka ny "asa soa" amim-pitiavana sy amiim-panentren-tena, ho fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra sy ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ary izany "asa tsara" izany, dia asa tsara tsy mitaky valiny velively amin'ny olona izay hanatanterahana azy. Fa ny olona toy izany no azo lazaina fa manana fanorenana tsara tokoa ho amin'ny fiainana ho avy,s atria tsy voafatotry ny fiainana ankehitriny.!

Indreo indray ary ry havana, no toetran'ny mpanompo tsaran'i Kristy, mifaly amin'ny famonjeny: tsy mitoky amin'ny harena, manasoa ny hafa, manana fanorenana tsara amin'ny fiainana ho avy. Dia mandehana ary ianao ka manaova toy izany koa! Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany! Amen.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana