Toriteny

Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF

"HIDERA AN I JEHOVAH AMIN'NY FOKO REHETRA AHO; HANAMBARA NY FAHAGAGANAO REHETRA AHO" ( Sal 9.1) Ry havana malala, amin'ity volana Novambra ity moa isika eto anivon'ny FJKM dia mibanjina ny lohahevitra hoe: "Mifaly amin'ny famonjena ny mino." Anisan'izay loharanon'ny fifaliana eo amin'ny fiainan'ny olona tokoa ny famonjena azony. Eto amin'ity Salamo faha 9 ity dia misongadina ny fifalian'i Davida satria tsapany ny famonjen'Andriamanitra azy teo anatrehan'ireo fahavalony dia ny Syriana sy ny Amonita izany, araka izay voarakitra ao amin'ny II Sam 10:10,11. Mihasinkasina eto amin'ity Salamo abidia ity àry fa: I MIFALY AMIN'NY FAMONJENA NY MINO KA MIDERANY TOMPO. Ny atao hoe "midera" dia manolotra fankasitrahana an'Andriamanitra tamin'izay rehetra nataony ary misaotra Azy amin'ny fo, saina sy fanahy manontolo. Ny fiderana dia miainga avy ao am-po ka mivoaka ety ivelany. Raha amin'ny teny fototra dia mitovy hevitra ny teny hoe "Midera", "Mankalaza" ary "Misaotra". Ny fiderana dia azo atao amin'ny alalan'ny vavaka, azo atao amin'ny alalan'ny hira sy amin'ny fitendrena zava-maneno. Ny olona faly no midera an'Andriamanitra. Misongadina eto amin'ity Salamo faha 9 ity izany fiderana an'Andriamanitra izany. Tsy mba fiderana an-tendro-molotra no ataon'ny mpana Salamo eto fa fiderana avy ao am-po mihitsy, araka izay ambarany eto hoe "Hidera Anao amin'ny foko rehetra" (and 1a) ary zava-dehibe amin'Andriamanitra izany fiderana avy ao am-po izany satria halan'Andriamanitra ny olona manatona Azy amin'ny vavany sy mankalaza Azy amin'ny molony fotsiny nefa mampanalavitra ny fony Aminy (Isa 29:13). Ny fanontaniana mby ao an-tsaina ary dia hoe: Iza avy no tokony hidera an'Andriamanitra? Ny olona rehetra novonjena sy navotan'Andriamanitra ka nomeny rariny teo anivon'ny fitsarana (and 4) no tokony hidera Azy. Nahoana tokoa ary no tokony hidera an'Andriamanitra ny olona? Antony maro no mahatonga antsika tokony hidera an'Andriamanitra mandrakariva: noho ny fiandrianany sy ny voninahiny; noho ny famindrapony sy ny fahasoavany ary ny fitiavany tsy miova, fa indrindra koa noho ny asam-pamonjena amam-panavotana nataony. Ny mpanao Salamo eto dia midera an'Andriamanitra noho ny fahatsapany fa Andriamanitra Ilay Mpitsara marina (and 8) no loharanon'ny famonjena sy ny fanavotana azy. Isika kristianina ihany koa dia tokony hipololotra ao am-pontsika mandrakariva ny fiderana an'Andriamanitra noho ny asam-pamonjena sy asam-panavotana izay efa nataony teo amin'ny fiainantsika. Rehefa nahazo tombom-pahasoavana avy amin'ny Tompo isika dia andeha tsy ny hanao "arossage" no maha maika antsika fa andeha ny fiderana an'Andriamanitra no ataontsika zava-dehibe sy vaindohan-draharaha satria mifaly amin'ny famonjena ny mino ka midera ny Tompo. II MIFALY AMIN'NY FAMONJENA NY MINO KA MANAMBARA NY FAHAGAGANA REHETRA NATAON'NY TOMPO Ny hoe fahagagana dia fisehoan-javatra iray izay tsy takatry ny saina amin'ny maha olombelona sy heverina ho mihoatra ny lalan'ny natiora mihitsy. Ny fiainan'ny mpino dia rakotry ny fahagagana maro sosona ataon'Andriamanitra. Inona avy ireo fahagagana nataon'ny Tompo izay misongadina eto? Raha eto amin'ity Salamo faha 9 ity dia misongadina fa fahagagana lehibe tokoa no nataon'Andriamanitra ho an'ireto Zanak'Israely ireto satria ireo fahavalony rehetra dia ringana avokoa. "Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao." Tsy hoe ringana fotsiny ireto fahavalo ireto fa tena noravan'Andriamanitra mihitsy izy ireo ary tsy hisy intsony na dia ny fahatsiarovana azy aza araka izay ambaran'ny eo amin'ny and 5 hoe "...efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria." Fahagagana lehibe toa izany no nataon'Andriamanitra ary tsy nokombonin'ny mpanao Salamo izany fa hoy indrindra izy hoe: " Hanambara ny fahagaganao rehetra aho. " (and 1b). fomba iray ahafahana maneho ny fiderana an'Andriamanitra tokoa ny filazanan ny asa mahagaga nataony. Inona no andrasan'ny Tompo amin'ny mino? Adidin'izay rehetra navotan'Andriamanitra no mampiely ny fahagagana rehetra noraisiny avy tamin'ny Tompo ary mijoro ho vavolombelona ny amin'izany eo anivon'ny fiaraha monina. Tsy voatery hoe ny fipoahana ara-bola makadiry sy ny "rallye des miracles" ihany akory no antsoina hoe fahagagana fa na ny tombon'andro mbola ahavelomantsika, ny fahasalama, ny masoandro mbola omenantsika koa, dia azo lazaina fa fahagagana mandrakariva. Koa amin'ity Alahadin'ny Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) ity ary, ry havana, no anentanana antsika rehetra mba samy hanao ho zava-dehibe io Fitoriana ny Filazantsara io. Andeha hambarantsika sy hataontsika antso avo ireo fahagagana rehetra natao'ny Tompo teo amin'ny fiainantsika mba hitaomantsika ny hafa ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra! Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany! Amen.


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana