Toriteny

Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF

SALAMO 33:18-22

 

"Maharitra amin'ny famonjena ny mino". Mamaramparana izany lohahevitra izany isika eto amin'ny sahan'ny FJKM , ry havana,amin'ity Alahady izay natokantsika ho fitondrana am-bavaka ny Sampana Fifohazana ity.

Koa ny Tenin'Andriamanitra izay efa novakiana htamintsika teo no hakantsika hafatra sy vatsim-panahy amin'ity maraina ity, dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo 33:18-22.

Toy inona ary NY MPINO KRISTIANINA MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA?

 

I- NY MPINO KRISTIANINA MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA dia MATAHOTRA AN'ANDRIAMANITRA (and 18-19)

Izany fatahorana an'Andriamanitra izany indrindra no asongadin'ity Salamo ity eto am-piandohan'izao Tenin'Andriamanitra izao. Ny hoe "matahotra an'Andriamanitra" eto dia manaja Azy, tia ary mihaino sy mitandrina mandrakariva ny teniny. Tsy hoe matahotra mandositra fa matahotra mankatoa.

 

Ny kristianina matahotra an'Andriamanitra zany dia manao ny sitrapony. Ary raha sendra manao fahadisoana dia mahay mifona Aminy mba handraisany famindram-po. Ny famindram-po voalaza eto dia ilay fiainana be dia be raisin'izay matahotra Azy.

Izany fiainana izany no mitaona azy hiala ao amin'ny fahafatesana ary manainga azy hiala ao anatin'ny maizina ka ho ao amin'ny fahazavana mahagaga, maniraka azy hiala ao amin'ny alahelo ka ho ao amin'ny fifaliana.(and 19). Koa raha mangetaheta izany fiainana be dia be izany ianao dia manàna fatahorana an'Andriamanitra, ankatoavy Izy ary matokia Azy, manàna faharetana dia ho hitanao fa ho azonao izay irin'ny fonao. Izay no voalohany. Ny faharoa dia izao:

 

II- NY MPINO KRISTIANINA MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA dia MAHAY MIANDRY NY TOMPO (and 20-21)

Hoy ny mpanao Salamo eto amin'ny and.20 :"Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjena antsika sy ampingatsika Izy". Ny hoe "miandry" dia mifono hevitra maro. anisan'izany ny hoe :manantena, maharitra,matoky. Matoa miandry isika dia satria mbola tsy tonga izany ilay andrasana, fa mbola ho avy. Izany no fanantenantsika. Matoa koa anefa miandry isika dia midika izany fa tsy maintsy manam-paharetana isika mandra-pahatongany. Ary matoa isika miandry dia matoky isika fa ho avy ilay nandrasana ary matoky isika fa azo antoka ilay andrasana. Koa izany no iandrasantsika ny Tompo: manantena Azy isika, maharitra isika ary matoky isika fa tsy miantehitra amin'ny hazo boboka akory isika raha miantehitra Aminy.

Ny kristianina miandry ny Tompo arak'izany tokoa dia mifaly mandrakariva, araka ny and.21 hoe:"fa Izy no ifalian'ny fontsika." Ka ny olona mifaly ao amin'Andriamanitra dia mandresy ny alahelo, na inona na inona mitranga. Hoy ny tenin'i Jesoa hoe : "mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana ,fa Izaho hanome anareo fitsaharana." Fantatr'ireo Fifohazana ireo tsara izany Tenin'Andiamanitra izany ka enga anie mba hiainany tokoa!

Koa matokia Azy araka ny and.21 hoe:"satria ny anarany masina no itokiantsika." fa hiara-mandresy amin'i Jesoa Kristy koa ianao. Manantenà an'Andriamanitra dia hahazo hery ianao, ary ho falifaly lalandava araky ny hiran'i Titianah hoe: "falifaly lalandava ny miaraka amin'i Tompo, fifaliana tsy hay vidiana fa miloatra avy ao am-po."

Ary izany fifaliana izany tsy avy aiza fa avy amin'ilay Jesoa Kristy monina ao am-po. I Jesoa no foto-pifaliana tsara indrindra.Izy no Mpamonjy azo antoka indrindra.Izy no sakaiza mahatoky indrindra.Izay manana Azy no sambatra!

Eto am-pamaranana ary ,ry havana, dia mampatsiahy anao ny Tenin'Andriamanitra fa ny kristianina mifoha marina ka maharitra amin'ny famonjen'Andriamanitra dia:

- Matahotra an'Andriamanitra: dia ilay tahotra mitaona mba hankatoa, sy hanaja ary hino Azy, ka handray ilay fiainana atolotr'Andriamanitra dia ilay fiainana mandresy ny fahavalo sy ny haizina rehetra.

- Mahay miandry ny Tompo. Koa manantenà an'Andriamanitra fa hahazo hery ianao hiantrehanao ny tontolo andronao rehetra, ary handresenao miaraka amin'i Jesoa Kristy ny endri-pahafatesana rehetra.

Koa andeha ary isika, ry havana, hiaraka hanandram-peo miaraka amin'ny mpanao Salamo eto amin'ny and.22 hoe : " Jehovah ô, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenainay Anao." Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.

 


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana