Toriteny

Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité

NY SAMPANA ROA MISOKATRA EO ALOHAN'NY OLONA

Mibanjina lohahevitra vaovao isika amin'ity volana vaovao ity: "MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA NY MINO". Mifanaraka amin'izany indrindra ny Tenin'Andriamanitra atolony antsika anio manao hoe: "Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy." (Heb 10:39). Araka izany dia misy ireo mirodorodo ho amin'ny fahaverezana ary misy ireo mirodorodo amin'ny famonjena. Iza amin'ireo no hizorana?

1- NY LALANA MITONDRA HO AMIN'NY FAHAVEREZANA.
Izany no fiafaran'ny safidy voalohany tian'Andriamanitra hampahafantarina antsika eto. aiza io lalana io? "Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana (and  39a). Izany hoe: ny fihemorana amin'ny fanarahana dia an'Andrimanitra no tiana hambara eto, na ny tsy faharetana amin'ireo fampiomanana maro izay efa nolazain'i Jesoa Kristy ao amin'ny Mat 10:22 izay perikopa androany manao hoe:"Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako". Araka izany dia miharihary izao fa te hamonjy ny olona rehetra ny Tompo ka manoro ny olona izay tsy ankasitrahany dia ny fihemorana miafara amin'ny fahaverezana.
Raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena tsy tsy vitsy ny olona no misafidy ity lalana voalohany ity: tsy manam-paharetana ka ra raha vao misy manenjika na mankahala dia midongy tsy hiditra am-piangonana; raha vao voakasiky ny Tenin'Andriamanitra izay toriana, dia mihevitra fa voavely mafy ka rehefa mivoaka ny varavaram-piangonana amin'ny firavana dia manao an-kitentika any dia tsy hita.

Araka izany, indro mampafantatra anao ny fiafaran'iny lalan'ny tsy faharetana iny Andriamanitra, koa inona no asetrinao izany fampafantarana ataony izany? Aza mba isan'ny ondry midongy, izay mahita lalana, saingy miandry kapoka vao hody ao am-bala; fa meteza ho zanak'Andriamanitra manoa ny toro-hevitry ny Rainy.

2- NY LALANA MITONDRA HO AMIN'NY FAMONJENA.
Eo amin'ny and 38a dia hitantsika fa ireo mpaminany teo amin'ny Jiosy dia efa nampitenenin'Andriamanitra fa "ny oloko marina dia ho velon'ny finoana", izany hoe tsy ny hita sy izay miseho akory no antoky ny famonjena sy ny fahavelomana fa ny fahamarinana izay anehoana ny finoana ao anaty. Ary izany indrindra no anoroan'Andriamanitra ny lalana faharoa eto amin'ity sampanana ity. Hoy ny and 39b: "fa naman'izay mino no amin'ny famonjena ny fanahy.". Araka izany dia mazava tsara fa tsy finoana miserana sy mihelina no takiana amintsika fa finoana lalim-paka sy tafalatsaka anaty ka mahasedra ireo karazana fisedrana samihafa izay efa nambaran'i Kristy rahateo fa tsy maintsy ho lalovan'ireo misafidy ny hizotra amin'ity lalana ity. Ary izany indrindra moa no tena dikany raha iverenana ny teny fototra satria ny hoe "mino" dia avy amin'ny matoanteny grika azo adika ihany koa hoe "misotro". Koa ny finoana mitondra amin'ny famonjena izany dia tena fampidirana an'i Jesoa Kristy ao anaty mihitsy, fa tsy eo amin'ny vava fotsiny. Ary ny hoe naman'izay mino voalaza eto dia ilazana ny Kristiana voky ny Tenin'Andriamanitra, izan hoe tsy tokony hamoaka teny ratsy ny vavany satria Filazantsara no nampidiriny any anatiny.

I Jesoa Kristy no modelintsika amin'izany ka Izy irery no tokony hojerena. Fa na teo anatrehan'ny mpanenjika sy izay rehetra nijoro ho fahavalony faratampony aza Izy dia tsy mba nivoahana teny ratsy mihitsy ny vavany fa ny nivavaka sy nifoana ho azy ireny no nataony araka ny hitantsika ao amin'ny Filazantsara Lioka 23:24 "Ary hoy Jesoa taminy: Raiko ô, mamela ny helony, fa tsy fantany izay ataony".

Araka izany ry havana dia tsarovy fa ny Andriamanitra hivavahantsika dia tsy mba manao teritery amintsika fa manome safidy malalaka antsika mandrakariva. Koa anio ary raha mbola tsy mifototra tsara ny finoanao dia aza misalasala ianao "Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena fanahy". Koa valio izao antso atao aminao izao fa miantoka ny ho avin'ny fanahinao manontolo, ankehitriny ary mandrakizay. AMEN!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana