Toriteny

Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F

INONA TOKOA NO HATAO RAHA HITORY NY FAMONJENA ISIKA?
(Lio 9:1-6)

Ry havana malala, ny hamonjy ny olombelona no anton'ny nidinan'i Jesoa tety an-tany. Hoy ny Anjely hoe :"Ny anarany atao hoe JESOA, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny
fahotany". (Mat 1:21b). Hoy koa i Paoly: "Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika" (II Kor 5:21). RAHA HITORY NY FAMONJENA ISIKA DIA INONA NO TOKONY HATAO?

1- MANEKE NY ANTSO

    Izany no fepetra volohany takin'i Jesoa amiko sy aminao hitory ny filazantsara. Ao anatin'ny fanekena ny antsony mantsy no hanomezan'i Jesoa ny heriny sy ny fahefany hamoaka ny demonia sy ny hanasitranana ny marary. Maro ny endrika hisehoan'ny antso, amin'ny alalan'izao tori-teny vakiana izao, famakiana ny Soratra Masiana, ny fiainam-bavaka, dinika hifanaovana amin'ireo tompn'andraikitra ara-panahy, ... Ka noho izany dia tokony hitandrina isika satria misy koa ireo fanahy mamitaka milaza fa avy amin'Andriamanitra nefa tsy izy, toy ny hataon'ireo mpaminany sandoka maro be eto amintsika amin'izao fotoana izao.

    Raha miatso ny Tompo, maro ireo olona manetsin-tadiny, tsy miraharaha izany antso izany. Fa ianao izay mamaky izao toriteny izao anio, tapaho ny hevitrao fa antson'i Jesoa ho anao ity. Tiany ianao matoa antsony. Fantany fa azo itokiana ianao. Ireo fahalemena dia tonga fahatanjahana noho ny heriny. Hoy i Paoly: "Nefa hoy Izy tamiko; ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny firehareha amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko" (II Kor 12:9).

Ary koa hoe "Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny famenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'i Kristy; fa ny fahalemeko no fahatanjahako." (II Kor 2:10). Raha ny Tompo no miantso anao dia tonga fahatanjahana ny fahalemena.

2- MATOKY AN'I JESOA

    Rehefa nanaiky an"i Jesoa ny mpianatra ka nomeny hery sy fahefana hamoaka demonia sy hanasitrana ny marary dia nirahiny. Rehefa nirahiny izy ireo  dia nomeny toro-lalàna
maromaro toy ny hoe: "Aza mitondra zavatra ho amin'ny alahanareo, na tehina, na kitapom-batsy, na mofo, na vola azy aza mitondra akanjo roa. Ary izay trano hidiranareo, dia ao no itoero, ary avy ao indray no ialao. Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia ahintsano ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona miampanga azy". Tsy avelan'ny Tompo hanahy ny amin'izay hohaniny na ny hotafiany, na izay handrian'ny lohany izy ireo ary nampisehoany fa mhita ka manaporofo ny asa ataon'ireto irany koa. Matoky izy ireo satria ny Tompo no efa niantoka azy amin'ny iraka izay nampanaoviny.

    Rehefa nanaiky ny antso'i Jesoa isika dia aoka hatoky Azy, tsy hanao afa-tsy izay nasainy natao.

3- MITORIA NY TENY

    Ny baiko lehibe indrindra nomen'i Jesoa ny mpianany toa aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia hoe "Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra" (Mar 16:15). Ny anton'izany dia satria nyy fitoriana ny filazantsara irery ihany no ahafahana mamonjy ny olombelona amin'ny fahotany. Hoy i Isaia mpaminany: "Fa, indro, ny haizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah, ary aminao ho isehoan'ny voninahiny." (Isa 60:2). Na dia mazava aza izao tontolo izao nohon'ny fandrosoanan'ny siansa sy ny teknolojia dia mbola marina ihany izany tenin'i Isaia izany. Mbola feno haizim-panahy izao tontolo izao, mbola maro ny olona no tsy mandre ny filazantsara; maro ny olona manompo andriamanikafa, mbola maro koa ireo Kristiana tsy mbola miorina amin'ny finoana an'i Jesoa Kristy fa amin'ny fomba iveleny fotsiny. Izany antony maro be izany no tsy maintsy hitoriana ny Filazantsara.
    Noho izany ary, maneke ny tenin'ny Tompo mba hitory ny Filazantsara. Ambarao ny famonjen"ny Tompo ao an-tokatrano, any am-pianarana, any am-piasana, eny eo amin'ny sehatra rehetra misy anao.

    Eto am-pamaranana, mazava ary izao ry havana ny tokony hataontsika raha hitory ny famonjena isika: maneke ny antson'ny Tompo, matokia an'i Jesoa izay naniraka antsika ary nitory ny teny fa mbola be no tsy nandre. Ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. AMEN!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana