Toriteny

Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité

"Andriamanitra ô, Ianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora; Ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho."

    Ry havana malala, mibanjina lohahevitra vaovao indray isika manerana ny sahan'ny FJKM amin'ity volana ity manao hoe:"MITORY NY FAMONJENA NY MINO". Amin'ity andro alahady ity dia handeha hovaliantsika ny fanontaniana manao hoe "NAHOANA NO ASAINA MITORY NY FAMONJENA NY MINO?". Valin-teny telo no atolotry ny Soratra Masina antsika eto anio. Asaina mitory ny famonjena ny mino satria:

I. ISIKA NO MAHALALA AN'ANDRIAMANITRA MPAMONJY.
    Hoy ny tenin'ny Mpanao Salama eto:"Andriamanitra ô...". Miantso an'Andriamanitra izy eto. Ary matoa nantsoiny dia fantany. Isika ihany koa dia efa nampahafantarin'Andriamanitra ny tenany tamin'ny alalan'ny Teniny, kanefa tsy izay mahare ny Teniny rehetra no mahalala Azy, satria hoy ny voasoratra "Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala Azy isika, dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe:Fantaro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra, izany no ahafantarantsika fa ao amintsika ny fitiavan'Andriamanitra" (1 Jaona 2:3-5)/ Koa asaina mitory ny famonjena isika satria isika no mahalala an'Andrimanitra Mpamonjy antsika.

II. ISIKA NO EFA NAMPIANARINA NY MOMBA NY FAMONJENA NATAONY.
    Hoy ny tohiny "......Ianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho tanora;....". Efa fikasan'Andriamanitra hatry ny ela ny hamonjena izao tontolo izao. Nahatsiaro ny mpanoratra eto fa efa nampianarina ny momba izany izy, ary Andriamanitra mihitsy no nampianatra azy. Isika ihany koa dia efa nampahafantarin'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Ilay mari-pitiavany antsika, fa voasoratra hoe: "Fa  toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao :nomeny ny Zanani-lahy Tokana , mba tsy ho very izay rehetra mino Azy ,fa hanana fiainana mandrakizay". (Jaona 3:16). Toy izao ny nilazan'i Paoly izany tamin'i Timoty zanany:"fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay mampahahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy." (2 Tim 3:15). Koa ianao izany efa nampianarina:mandehana, mitoria!

III. ADIDINTSIKA SY ANTOM-PISIANTSIKA IZANY.
    ".... Ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho."
    Ny mpanao Salamo eto dia nilaza fa nitory ny fahagagana nataon'Andriamanitra izy. Ny teny hoe mandraka ankehitriny dia manambara fa efa nitory ary mbola hitory satria tsapany fa manana andraikitra lehibe amin'izany. Adidy lehibe nankinin'Andriamanitra tamin'i Jesoa koa ny manambara ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no voasoratra ny amin'izany:"fa hoy Izy: tsy maitsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny Tanana hafa koa Aho, satria izany no nanirahana Ahy". (Lioka 4:43). Izany no teny nambaran'i Jesoa raha nangatahan'ireo mpanara-dia Azy tamin'izany Izy raha hitoetra teo aminy, satria tiany hohazonina ho azy irery hatrany Izy. Tsy nomen'i Jesoa rariny ireo satria tsy natao ho an'olom-bitsy ny famonjena fa hoan'ny olona rehetra. Tian'i Jesoa ho ao anatintsika mpianany ihany koa izany toe-tsaina izany. Ary isika dia nomeny baiko mazava tsara manao hoe:"Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoria Filazantsara amin'ny olona rehetra". (Mar 16:15).

    Raha fintinina dia izao no azo ambara: nasaina nitory ny Filazantsara isika mpino satria:
- Isika no mahalala an'Andriamanitra Mpamonjy,
- Isika no efa nampianarina ny momba ny famonjena nataony.
- Adidintsika sy antom-pisiantsika eto amin'izao tontolo izao izany.

    Koa satria manana izany anjara fanompoana izany isika, ry havana, dia "Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana". (2 Tim 2;15). Ary amin'izany dia "Mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra". (2 Tim 4:2). Ho vononahitr'Andriamanitra irery ihany sy ho famonjena ny mpanota namantsuka. Amen!


1
Tahiry:
Alahady 13 Jolay 2014 - Alahady IV manaraka Trinité - Sampana Tanora Kristiana
1
Alahady faha 20 Jolay 2014 : Alahady V manaraka Trinité - Sampana Fivondronana Laika
1
Alahady faha 27 Jolay 2014 : Alahady VI manaraka ny Trinité - Fifohazana FFPM
1
Alahady faha 03 Aogositra 2014 - Alahady V manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 10 Aogositra - Alahady VI manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Maritiora
1
Alahady faha 17 Aogositra 2014: Alahady IX manaraka ny Trinité - Aumonerie Nationale
1
Alahady faha 24 Aogositra 2014 - Alahady X manaraka ny Trinité - SAMPANASA ASA FAMPANDROSOANA
1
Alahady faha 07 Septambra 2014: Alahady faha XII manaraka ny Trinité
1
Alahady faha 14 Septembra 2014 - Alahady XIII manaraka ny Trinité - Alahadin'ny Sampana A.F.F
1
Alahady faha 21 Septembra 2014 - Alahady XIV manaraka ny TRINITE
1
Alahady faha 5 Oktobra 2014 - Alahady XVI manaraka ny Trinité
1
Alahady 12 Oktobra 2014 : Alahady XVII manaraka ny TRinité - Radio Protestanta
1
Alahady faha 19 Oktobra 2014: Alahady faha XVIII manaraka ny Trinité - MAMIRE
1
Alahady faha 26 Oktobra 2014 - Alahady XIX manaraka ny TRINITE - SAFIF
1
Alahady faha 02 Novembra 2014 - Alahady faha XX manaraka ny Trinité
1
Alahady 09 Novambra 2014 - Alahady XXI manaraka ny Trinité - Vondron'ny AFF
1
Alahady faha-23 Novambra 2014 - Alahady XXII manaraka ny Trinité- Vondron'AFP
1
Alahady faha 7 Desambra 2014 - Advento II
1
Alahady 14 Desambra 2014
1
Alahady faha 21 Desambra 2014
1
Alahady faha 28 Desambra 2014 - Alahady manaraka ny Krisimasy
1
Alahady faha 11 Janoary 2015 - Alahady I manaraka ny Epifania
1
Alahady faha 18 Janoary - Alahady faharoa manaraka ny Epifania - Alahadin'ny FJKM
1
Alahady 01 Febroary 2015 - Alahady faha IV manaraka ny TRINITE
1
Alahady 08 Febroary 2015 - Alahadin'ny Baiboly
1
Alahady 15 Febroary 2015 - Alahady faha VI manaraka ny Epifania- Arsiva FJKM
1
Krismasy 2015
1
Krismasy 2015
1
1
 
Mofonaina anio Alakamisy 24 Janoary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana