Ny Rafitra

Toy izao no rafitra misy eto amin'ny Fiangonana Ambohimanoa Alasora Betesda:
- Birao
- Mpihevidraharaha
- Fivorian'ny Mpandray ny Fanasan'ny Tompo

NY BIRAO:
Sivy (9) no isan'ny Biraom-piangonana:
- Ny Mpitandrina
- Ny Mpitahiry vola
- Ny Mpitantsoratry ny Vola
- Ny Mpitantsoratra
- Ireo Mpanolon-tsaina 3
- Ireo Ordonnateurs 2

Ny Mpihevidraharaha no mifidy azy ireo, tsy maintsy diakona ary miasa efa-taona.
Ny andraikitry ny Birao dia :

- Mivory indray mandeha isam-bolana fara-fahakeliny (Alakamisy faharoa amin'ny volana)
- Mihevitra ny hampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ny fitoriana ny Filazantsara eo amin'ny faritry ny fitandremana
- Mamolavola ny tetikasan'ny fitandremana amin'ny lafiny rehetra sy manolotra izany hodinihan'ny Mpihevidraharahan'ny fitandtremana
- Manatanteraka ny fanapahan-kevitry ny Mpihevidraharaha sy ny an'ny Fivorian'ny Mpandray ny Fanasan'ny Tompo
- Mandamina ny fitantanam-bola
- Mandray andraikitra amin'ny raharaha maika miseho anelanelan'ny fivorian'ny mpihevidraharaha.

Ny Mpihevidraharaha

Ny mpihevidraharaha dia fikambanan'ny :

- Loholona sy Diakona rehetra
- Solontena roa avy isaky ny sampana (tsy Loholona na Diakona)
- Solontena roa avy isaky ny sampanasa (tsy Loholona na Diakona)
- Vadin'ny mpitandrina (tsy mahazo mifidy na manapa-kevitra).

Andraikitry ny Mpihevidraharaha ny :

- Mivory indray mandeha isam-bolana
- Miara-mivavaka sy mandinika ary manapa-kevitra momba ny raharaha novolavolain'ny Birao izay atolotra mba hankatoavin'ny Mpandray ny Fanasan'ny Tompo.

 

Ny Fivorian'ny Mpandray ny Fanasan'ny Tompo:

Io no ambaratongam-pitondrana faratampony indrindra ao amin'ny fitandremana. Andraikitry ny Fivorian'ny Mpandray ny Fanasan'ny Tompo ny :

- Mivory indray mandeha isam-bolana
- Mandray ny tatitry ny Komity
- Mankato ny fitantanam-bola tamin'ny taon-dasa
- Manapa-kevitra amin'ny raharaha aroson'ny Komity
- Mandany ny tetik'asa sy teti-bola ho amin'ny taona ho avy.

 

Fandaminana samihafa

Mpandinibola efatra
Filan-kevi-pitantanan'ny Sekoly .

 

 
Mofonaina anio Sabotsy 16 Febroary 2019Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana