« Misaora an’i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy hadinoina ny fitahiany rehetra »
Sal. 103/1-2.

Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia nahatratra ny faha 150 taona niorenany ny Fiangonana Ambohimanoa Alasora Betesda.
Lava dia lava izany raha mitaha amin’ny androm-piainantsika zanak’olombelona (cf Sal 90) ka hinoana fa tsy misy nahita na niaina izany ka mbola velona ankehitriny.
Sambatra koa isika fa nahita, nandre (cf Mat 13/16-17). Izany indrindra no nanokafana izao site web izao mba tsy hisy tompon-trano mihono ny amin’izay rehetra tokony ho fantatra.
Am-panetren-tena araka izany no hanolorana izany ho anao sy hanasana anao hanokatra ka hálala satria zontsika ny mamantatra ny zavatra rehetra.
Fantaro ary ny F.J.K.M. Ambohimanoa Alasora BETESDA
Synodamparitany Antananarivo Atsimo.

Alasora 01 Martsa 2014.

 
Mofonaina anio Alarobia 21 Febroary 2018

MIHAINOA NY TENIN'NY TOMPO

Matio 7:14-23

Vitsy dia vitsy ry havana no mahita ny lalana mandeha amin'ny fahamarinana. Nefa kosa ny mandeha amin'ny fahaverezana dia tena malalaka tokoa ary maro no misafidy mandeha amin'izay. Mampianatra antsika eto ity mofonaina ity ny amin'ny fandehanana amin'ny lalan'ny fahamarinana. Raha tianao ry havana ny hande amin'izay lalana tery izany dia mila mibebaka eo am-pototry ny hazo fijaliana ianao, ao amin'ny Jesoa Kristy ihany no misy lalana sy fahamarinana ary fiainana.


Faharoa, ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ihany no handovantsika ny fiainana mandrakizay, Jesoa mihitsy eto no milaza an'izany. Mila isika miaina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, mila isika mahay mizara izany amin'ny mpiara-belona amintsika ary tsy ho menatra ny ho vavolombelon'ny Tompo satria raha sanatria isika tsy manao izany dia o lavin'ny Tompo rehefa tonga ny fitsarana antsika ary tsy hahafantatra antsika akory Izy satria meloka eo anatrehany isika.Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana