« Misaora an’i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy hadinoina ny fitahiany rehetra »
Sal. 103/1-2.

Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia nahatratra ny faha 150 taona niorenany ny Fiangonana Ambohimanoa Alasora Betesda.
Lava dia lava izany raha mitaha amin’ny androm-piainantsika zanak’olombelona (cf Sal 90) ka hinoana fa tsy misy nahita na niaina izany ka mbola velona ankehitriny.
Sambatra koa isika fa nahita, nandre (cf Mat 13/16-17). Izany indrindra no nanokafana izao site web izao mba tsy hisy tompon-trano mihono ny amin’izay rehetra tokony ho fantatra.
Am-panetren-tena araka izany no hanolorana izany ho anao sy hanasana anao hanokatra ka hálala satria zontsika ny mamantatra ny zavatra rehetra.
Fantaro ary ny F.J.K.M. Ambohimanoa Alasora BETESDA
Synodamparitany Antananarivo Atsimo.

Alasora 01 Martsa 2014.

 
Mofonaina anio Talata 21 Novambra 2017

MIANDRY NY TOMPO NY VAVOLOMBELONA MINO

Lioka 21:25-28

25 Ary hisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary et? ambonin'ny tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firohondrohon'ny ranomasina sy ny fanonjany, 26 ka ho reraka ny fon*'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany; fa ny herin'ny lanitra dia hohozongozonina.[* Na: ka hisy ho faty aza] 27 Ary amin'izany andro izany dia hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin-kery sy voninahitra lehibe izy. 28 Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa manakaiky ny fanavotana anareo. .AMEN!Raha tianao ny handray ny mofon'aina amin'ny alalan'ny mailaka isan'andro dia manasa anao hanindry eto.

     
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Synodamparitany Antananarivo Atsimo
Fitandremana Ambohimanoa Alasora Betesda

Ny Mpitandrina
ANDRIAMALALA Zo Solofonirina
Tél : 033 11 454 92 – 032 02 667 38
Mail: zo.andriamalala@fjkm-alasora.mg

Rohy hafa:
FJKM Foibe
Sampana Fifohazana Foibe
FJKM Ampahibato Firaisana